Główna Artykuły Polskie zioła WYBRANE INTERAKCJE FARMAKOKINETYCZNE SILYBUM MARIANUM Z INNYMI LEKAMI
WYBRANE INTERAKCJE FARMAKOKINETYCZNE SILYBUM MARIANUM Z INNYMI LEKAMI

Szałek E., Grześkowiak E., Bełcikowska I., Daraszkiewicz M., Kusek R.


Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji AM, Poznań 61-861,
ul.Św.Marii Magdaleny 14


Ostropest plamisty (Silybum marianum) jest jedną z roślin powszechnie wykorzystywanych
w fitoterapii. Główną substancją czynną jest sylimaryna - mieszanina
flawonoidów zawierająca sylibinę, sylidianinę i sylikrystynę. In vitro wykazano,
że związki te hamują aktywność cytochromu P450 (CYP 3A4, CYP2C9), glukuronylotransferazy
(m.in. UGT1A1) oraz glikoproteiny P. Celem pracy było przedstawienie
istotnych interakcji w fazie farmakokinetycznej z Sylibum marianum w oparciu
o najnowsze doniesienia literaturowe. Wśród eksperymentów wykonanych u ludzi
badano interakcje Ostropestu plamistego m.in. z metronidazolem, digoksyną,
irinotekanem i indinawirem.


Metronidazol jest lekiem działającym przeciwko większości bakterii beztlenowych
i licznym pierwotniakom. Łączne wielokrotne podanie metronidazolu i sylimaryny
u zdrowych ochotników wpłynęło na istotne zwiększenie klirensu metronidazolu
oraz jego aktywnego metabolitu (hydroksymetronidazolu), spadek wartości
AUC0-48 i Cmax oraz skrócenie biologicznego okresu półtrwania T0,5 [1].
Indinawir jest silnym inhibitorem protezy wirusowej, stosowanym głównie w leczeniu
HIV.W badaniu przeprowadzonym na zdrowych ochotnikach podawanie ostropestu
z indinawirem spowodowało redukcję AUC leku przeciwwirusowego o 9%
i wartości Cmin o 25 %. Zmiany te nie są duże, więc ostropest nie powinien istotnie
wpływać na terapię indinawirem u pacjentów zakażonych wirusem HIV [2].
Teoretycznie przewidywana interakcja oraz potwierdzona in vitro niekoniecznie
musi wykazywać znaczenie kliniczne. Irinotekan to półsyntetyczny lek przeciwwirusowy
otrzymywany z drzewa Camptotheca acuminata. W wyniku inhibicji topoizomerazy
I uszkadza strukturę DNA, co w efekcie prowadzi do śmierci komórki.
Irinotekan, substrat dla CYP3A4 oraz UGT1A1, podawany z Sylibum marianum pacjentom
z chorobą nowotworową, nie wykazywał wraz z aktywnym metabolitem
(SN-38) istotnych zmian parametrów farmakokinetycznych [3].


Piśmiennictwo


1. Rajnarayana K., Reddy M.S., Vidyasagar J., Kriszna D.R.: Study on the influence of silymarin pretreatment
on metabolizm and disposition of metronidazole. Arzneimittelforschung 2004; 54(2): 109-13.
2. DiCenzo. Shelton M., Jordan K., Koval C., Forrest A. et al: Coadministration of milk thistle and
indinavir in healthy subjects. Pharmacotherapy 2003; 23(7):866-70.
3. van Erp. N.P.H., Baker S.D., Zhao M., Rudek M.A. et al: Effect of milk thistle (Silybum marianum) on the
pharmacokinetics of irinotecan. Clin. Cancer Res. 2005; 11(21): 7800-6.